Một cá nhân có thể đứng tên đại diện pháp luật cho nhiều công ty không?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi: Một cá nhân đứng tên đại diện pháp luật của 02 công ty tại cùng 1 địa chỉ có phạm luật không?

Luật sư tư vấn:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty

Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN) quy định:

“Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp? Quy định theo pháp luật

Số lượng công ty cùng một địa chỉ

Điều 42 LDN quy định: “Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)”

Xem thêm: Các quy định về địa chỉ trụ sở chính công ty

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Hiện nay pháp luật chỉ quy định một công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật mà không quy định một cá nhân có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hay không. Ngoài ra, không có quy định cấm hai công ty cùng đăng ký trụ sở chính tại cùng một địa điểm.

Như vậy, có thể hiêu một người được phép đứng tên là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty có cùng địa điểm.

Facebook Comments

Đăng ký:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.