GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

được thành lập với mục đích cung cấp các dịch vụ có liên quan đến hoạt động kế toán thuế của Doanh nghiệp. Các dịch vụ CHP cung cấp:

  • Chữ ký số Token
  • Hóa đơn điện tử
  • Phần mềm kế toán
  • Kế toán thuế
  • Thành lập doanh nghiệp mới